fredag den 22. maj 2009

Oversættelser: Google vs Gyldendal

TransLive er en oversættelsestjeneste til og fra Engelsk. Den bygger på GramTrans som jeg tidligere har omtalt. Med rette meget rosende for 1½ år siden. Men der er sket noget siden da: Google Oversæt.
Indledningsvis vil jeg gerne sige at det er meget svært at sammenligne oversættelsesmaskiner. De tekniske kriterier er nemme nok. TransLive er langsommere, oversætter kun til/fra engelsk og kræver login. Heroverfor er Google Oversæt hurtigere, har snesevis af sprog med og er pæregratis.
Jeg har taget tre tilfældige tekster, med forskellig sværhedsgrad for at se hvordan de to maskiner klarede sig, og her er resultatet. Den originale tekst er angivet med gråt, TransLive med grønt og Google Oversæt med blåt. Her først tre danske tekster oversat til engelsk:

Original tekst: Vi præsenterer med stor glæde en helt ny funktion, nemlig automatisk oversættelse dansk-engelsk og engelsk-dansk. Vi kalder vores maskinoversætter Translive, og du kan finde den her eller på fanebladet ovenfor. I en introduktionsperiode giver vi vores erhvervskunder gratis adgang til at afprøve Translive. Hvis du ikke har adgang, men synes at det kunne være noget for dit

Translive: We present a completely new function, that is automatic translation Danish English and English Danish with large pleasure. We call our machine translator Trans-live, and you can find this or on the tab above. In an introduction period we give our customers free access to test Translive. If you do not have access, but think that it might be something for your

Google Oversæt: We present with great pleasure a completely new feature: the automatic translation Danish-English and English-Danish. We call our machine translation Trans Live and you can find it here or on the tab above. In an introductory period, we give our business customers free access to test Trans-Live. If you do not have access, but believe that it could be something for your

Her studser jeg over tre ting:
med stor glæde: with large pleasure/with great pleasure. du kan finde den her: you can find this/you can find it here. at det kunne være: might/could.
Google Oversæt vinder efter min opfattelse denne gang på de to første oversættelser, mens det er uafgjort i den tredje. Tegnsætningen er mere korrekt i Google Oversæt.

Original tekst fra en artikel i Politiken: Martin, som er fra Labour-partiet, bliver skarpt kritiseret fra både sit eget parti og fra de konservative for adskillige gange at have forsøgt at blokere for offentliggørelse af detaljer om parlamentsmedlemmernes udgifter. Det er parlamentslederen, der har ansvaret for, at parlamentet fungerer efter gældende regler. Udgiftsskandalen har rullet ind over alle partier i det britiske parlament. De britiske politikere har ladet skatteyderne betale for alt fra småting til istandsættelser af deres huse, og sagen fik i fredags justitsminister Shahid Malik til at træde tilbage.

TransLive: Martin, who is from the Labour-party, is sharply criticised from both his own party and from the conservative ones for quite a few walks have tried to block the publication of details about the member of Parliaments' expenses. It's the parliament leader, who has the responsibility for that the parliament works according to valid rules. The expense scandal has rolled in across all parties in the British parliament. The British politicians have let the taxpayers pay for everything from small things to repairs of their houses, and the case made Minister of Justice Shahid Malik last Friday retire.

Google Oversæt: Martin, who is from the Labor Party, is sharply criticized by both his own party and from the conservatives for several times to have tried to block publication of details of Members' expenses. The parliament leader, responsible for the parliament act in accordance with current regulations. Spending scandal has rolled against all parties in the British Parliament. British politicians have allowed taxpayers to pay for everything from peanuts to the renovation of their houses and were given the last Friday of Justice Shahid Malik to resign.

Det er parlamentslederen, der har ansvaret for, at parlamentet fungerer efter gældende regler: It's the parliament leader, who has the responsibility for that the parliament works according to valid rules/The parliament leader, responsible for the parliament act in accordance with current regulations.
Udgiftsskandalen har rullet ind over alle partier i det britiske parlament: The expense scandal has rolled in across all parties in the British parliament/Spending scandal has rolled against all parties in the British Parliament.
Generelt er TransLive en anelse mere præcis i sin oversættelse.

Uddrag fra Hegnsloven: Egne hegn må ikke påføre naboen større ulemper end fælleshegn. Som følge heraf må egne hegn ikke have større højde end fælleshegn med et tillæg svarende til afstanden fra hegnet til skellinien, dog må frugtplantagers egne hegn mod syd og vest have et tillæg svarende til 1½ gang afstanden fra hegnet til skellinien. Egne hegn om kirkegårde, militære anlæg, jernbaner og andre almennyttige anlæg må opføres af det materiale og i den højde, anlæggets karakter kræver

TransLive: Own fences mustn't cause the neighbour greater disadvantages than common fences. In consequence must own fences not have greater height than common fences with a supplement equivalent to the distance from the fence to the boundary line, but orchards' own fences must to the south and west have a supplement equivalent to 1 1/2 time the distance from the fence to the boundary line. Own fences about cemeteries, military installations, railways and other non-profit installations must be performed by that material and in the height the installation's character calls for.

Google Oversæt: Own fence must not cause greater problems than others common fence. Consequently, their own fences have greater height than the common fence with a supplement equal to the distance from the fence to the boundary line, however, orchards own fence on the south and west have a surcharge equal to 1 ½ times the distance from the fence to the boundary line. Own fence about cemeteries, military installations, railways and other public facilities must be constructed of the material and the height of the plant requires

Dette klarede begge tjenester hæderligt. Jeg kunne også have undersøgt engelske tekster oversat til dansk. Det vil jeg måske gøre senere.
Hvis disse tre eksempler er repræsentative, må konklusionen vel nærmest være at hvis man skal vælge, er det lidt ligemeget hvad angår kvaliteten. Hvis alt tages i betragtning, er Google Oversæt at foretrække. Bedst er det at bruge begge, så der er noget at sammenligne med.

Ingen kommentarer: